Jozef Jarabinský: Byla to dobrá éra

Udělalsijménojakonekompromisníaúspěšnýtrenér.JeštěpředtímbylaleJozefJarabinskýprůbojnýmútočníkem,kterýceléčtyřisezonydělalradostifanouškůmvĎolíčku.Dnes 12.březnaslaví pětasedmdesáténarozeniny.Kdyžvlétě1964dorazilzbéčkabratislavskéhoSlovanudoVršovic,bylomuakorátdvacet,hnedsealevypracovalvgólovouposilu.Trefilseostatněhnedvprvnímzápase,přesto,žehodohrávalsobvazemnahlavě.  
VzpomenetesiještěnatenzápassJiskrouOtrokovice?

(úsměv)„Natenzápasanatengólsipamatuju.“

Tehdyjsteseužnazačátkuzápasuzranilposrážcesesoupeřovýmobráncem,kterýmuselodstoupit.Vyjstejendostalobvaznahlavu,anejenžejstezápasdohrál,aledokoncejstesvoupochroumanouhlavouvstřelilgól…

„Jámyslím,žetojeběžnávěc.Bylotozraněnínaobočí,najeden,dvastehy.Toseošetřilosponkou,obvaznahlavuašlotodál.Jsousporty,kdejsoudalekohoršízraněníapokračujese,podleméhotonebylonicmimořádného.Dohráljsemveuforii,ošetřenístejněnastaloažpozápase.“

Kariérujstezačínalvprešovskémládeži,pakjstehrálzabéčkoSlovanu,jakjstesedostaldotehdejšíhoČKDPraha?

„JakodorostenciSlovenskaaČeskajsmehrálifinále.TamjsemseprosadilapřišlaBohemka,panŠmolík(klubovýtajemníkLadislavŠmolík,pozn.red.)měpřivedldoBohemky.TrenérembylvtédoběpanRubáš.“

BylprovásvelkýkrokodejítzeSlovenskadoPrahy?

„Jájsemtomělvždyckyspojenéseškolou.DoBratislavyjsemšelstím,žejsemsepřihlásilnavysokouškolu.Udělaljsemzkoušky,měljsemasitřiročníkyhotové,přišlaBohemka,takjsempřestoupilnapražskouvysokouškolu.ŠeljsemdoBohemkyaplatilapravidla,žekdyžstudentpřejdezjednédodruhéškoly,přestupbylvolný,nemuselosenicplatit.Přestupbyllegálníabezplatný.Bohemkujsemnicnestál,funkcionářibylišikovní.“(úsměv)

ZažiljsteještěĎolíčeksestaroudřevěnoutribunou,jaksevámtamhrálo?

„Cosipamatuju,taktéměřvždyckybylplnýstadion,zprotějšístranyzpoštysedívalidiváci.Opravdubezprostředníkontakt,dobrémužstvoapřekvapivévýsledky.Poráželasevelkámužstva,tobyladobráéraBohemkyimoje.“

Skýmjstesiv sestavěnejvícrozuměl?

„Bylatostaršígardasmíchanás mladšími.VtédobětambylPepíkKolman,tenužnenímezinámi.Většíklubynáspodceňovaly,aletojenepodstatnávěc.Hrályvícofenzivněavíctootevíralyvzadu.MyjsmemělitakovétypyhráčůjakobývalStandaŠtrunc.Protinámútočili,myjsmedobřebránili,hrálijsmenaprotiútokabylijsmeschopnídávatgóly.Horšítobylo,kdyžjsmemělitvořit,dobíjet,tamjsmemělinedostatky…“

Najaře1968jstezažiliAntonínaPanenku,že?

„Ještějsmespoluhráli.Tondaještěmělproblémy,abyseprosadil.Bývalvtédoběnalavičce,alepaksestalhvězdou.“

Viděljstevnějužtehdydobréhohráče?

„Tondabylhráčsfantazií,snápady.Kdyžkopalpřímýkop,taksivybíralpodletoho,jakstál,pravounohoukopne,levounohoukopne,jeznámájehopenaltadloubákem.Vždyckyvymýšlelačastopřekvapil,možnáisámsebe,aledivákystoprocentně.“

Kamjsteses Bohemkoupodíval?

„BohemceotevíraldveřepanJíra,kterýbylpozdějiimístopředsedouUEFA.Zařídilpřeszimuvšechnyzájezdy,tobylovelképlus.JezdilijsmedoFrancie,doItálie.Všudebylyotevřenédveře.PanŠmolíkbylvelkýfunkcionář,kterývždyckyvšechnozařídil,Jírabyltakovánadstavba.Bohemkaseipospadnutízligyvždyckypostavilanavlastnínohy,zaskromnýchpodmínek,takjakofungujednes.Narozdílodvelkých,kteřísimysleli,žejsounesmrtelní.“

Zůstávávevásstálevztahk našemuklubu?

„JájsempůsobilveSpartě,veSlavii,vBohemce.Kdejsemhrálnebotrénoval,vždyckyjsemsitohovážil,nikdyjsemsenechovaltak,žebychjemělzatracovat.Měljsemúctuktomu,kdejsemhrál.Nikdyjsemseanivůčinimnegativněnevyjadřoval.Tomizůstalo.Alekdyžjsemodešel,takjsemvyužíval,žejsemtomužstvoznal,věděljsem,conaněplatí.Tamužjsembylnemilosrdný.“(úsměv)

SledovaljsteznovuzrozeníBohemky?

„TobylotakovévzepětívšechBohemáků.Kdomohl,tomupomáhal…“

Jakjstesedostalk trenérskékariéře,kdejsteseproslavil?

„Měljsemúnavovouzlomeninupátéhometatarsu.Špatněsemihojila,dlouhojsemmělsádru,těžkojsemseztohodostával.Nemohljsemsedostatdoformy,takjsemseholtpřeorientovalnatrénování.“

Bylavevástato touhavždycky?

"Začaljsemsmládeží,vpodstatěsemidařilovšechno.Měljsemvýhodu,žejsemvystudovalvysokouškolu,hráljsemvdobrýchmužstvech,měljsemdobrétrenéry.Vystudovaljsemtříletoutrenéřinu,tímpádemtovšechnodohromadymipomohloktomu,žesemizačalodařit."

JakjstesedostaldoTurecka,kdejstemělvýznamnéúspěchy?

"MěljsemjítdoFenerbahce,kammědoporučiltureckývelvyslanec.DostaljsemsealedoGençlerbirliği,dotakového,dáseříct,slabšíhomužstva.AprvnízápasjsmehráliaFenerbahceaporazilijsmeje.Vždyckyminěcootevíralocestu.Kdyžjsmehrális BesiktasemIstanbul,dalšímvelkýmmužstvem,předembylodomluveno,žepronětobudelehkýzápas.Jájsemalenepostavilnejvětšíhvězdyamyjsmezápasvyhráli.Začalisiměcenititi,kteřívěděli,žedokážuvyhrátzápas,kterýmělbýtdopředujasnězajištěný.Tomiotevíralocestu,kdyžněkomuhodněteklodobot,byljsemdobrej,abychzadobrýchpodmínekmužstvozachránil,pomohltomu."

 
autor:MartinHašek (12.3.2019)
 
 

Profilhráče

 JozefJarabinský

JarabinskývBohemians

Vlétě1964dorazilzbéčkabratislavskéhoSlovanujakodvacetiletýdotehdejšíhoČKDPraha,abykroměfotbaluistudovalchemiinavysokéškole.HnedvesvémprvnímzápasevprvnílizepomohlgólemkvítězstvínadOtrokovicemi.Vstřelilhohlavou,nanížmělobvaz.UžvdevátéminutěsesrazilsestřednímobráncemsoupeřeDaňkemaobahráčisiroztrhliobočí.Daněkmuselstřídat,aleJarabinskýpokračoval.
PrvníčervenékartyseJarabinskýdočkalvjarnímdůležitémzápasevKladně.Utkánísehrálovnervozníatmosféředvoupřímýchsoupeřůvbojiozáchranu,Jarabinskýsedostaldořadysoubojůadohrálsedmminutpředkoncem.
Třikolapředkoncemjara1965přispělJarabinskýtřemigólykvítězství6:3vOtrokovicích.Klubu,užpodstaronovýmnázvemBohemians,tokzáchraněnakonecnepomohlo,alejednaloseohistorickouraritu.OdtédobyužhattrickvprvoligovémutkánívenkuzaBohemkunastřílelijenPetrPackertvroce1966vHradciKrálovéaJevgenijKabajevvroce2017vJihlavě.Jarabinskýsevesvéprvnísezoněstalsosmigólyklubovýmkanonýrem.
IposestupubylJarabinskývdruholigovésezoně1965/1966hlavníútočnouzbraníBohemians.Hnedtřikrátdokoncenastřílelhattrick,hnednaúvodsoutěžepřivýhrách5:1naVCHZPardubicea5:0sDuklouTábor.Dalšípřidalnajařepřislavnévýhře4:0nadobnovenouViktoriíŽižkov.
JarabinskýřádilivČeskoslovenskémpoháru,kdesedruholigováBohemkaprobilamimojinépřesligistySlaviiaTrenčínodprvníhokolaaždosemifinále,kdenešťastněvypadlavpenaltovémrozstřelusDuklou,přestožeidíkyJarabinskéhotrefěvedlapopoločase2:0,soupeřvyrovnalztrestnéhokopuažvposledníchsekundáchhry.Jarabinskýnastřílelvpohárucelkempětgólů.
ZnámémuplzeňskémubrankářiJosefuČalounovisevĎolíčkunikdymocnedařiloasvýmdílempřispěliJarabinský,kdyžnajaře1966vklíčovémzápaseopostupchytrouhlavičkouČalounapřehodilapřispělkvítězství2:0.
Jarabinskýsivčervnu1966zahrálivpostupovémzápasevKladně,kdeBohemkavbitvěkdoskohovyhrála2:0,užtěsněpředzápasemnahřištěvtrhlifanoušcizelenobílýchanásledovaloslavnýprůvodsměremnaPrahu.VdruholigovésezoněJarabinskýznovuvyhráltitulklubovéhokrálestřelců,dal18gólů,výkon,kterýodtédobynapříčsoutěžemipřekonaljenJanJarkovskýdvacetizásahyvdruholigovésezoně1972/1973.
Napodzim1966vyhrálaBohemkanastartuČeskoslovenskéhopoháru4:0nahřištiTatryKolínidíkypřispěnígólmanasoupeřeJaromíraHenyše,kterýsepozdějistalznámýmhokejovýmagentem.HenyšpředvedlvelminejistývýkonamimojinédostalgólodJarabinskéhoztřicetimetrů.„No,nedivtese.Měljsemvsoběasiosmpivatřirumy,"vzpomínalHenyšpoletech.
Sezonu1966/1967JarabinskémupokazilozraněnízposledníhopodzimníhovenkovníhozápasuseSpartou,kterýsehrálvEdenu.JarabinskýsipřisrážcesgólmanemsoupeřeKrameriemzlomilnohu,zraněníovlivniloijehonástupdojara.Sezonuuzavřelsedvěmagóly.
Vdruhémjarnímkoleroku1968bylJarabinskýnateplickémhřištiUDrožďárny,kdepoprvévlizenastoupilAntonínPanenka.Dokoncesezonysipakspoluzahráliještědvakrát.
JarabinskýsizahrálivposlednímzápasevĎolíčkupředzahájenímstavbynovéhlavnítribuny,kterátrvalaaždopodzimu1970.31.března1968BohemkaporazilaVSSKošice,jedengóldaliJarabinský.Původnídřevěnátribunaužbylastrženavzimě.
SvůjposlednígólvzelenobílémvstřelilJarabinskýTrenčínuvdomácímzápase,kterýužBohemkahrálanavypůjčenémstadionunaJulisce.Následovaloaleosmzápasůbezvítězstvíadalšípáddodruhéligy.
LoučenísBohemkoupředodchodemnavojnuabsolvovalJarabinskývčervnu1968stylověnaJuliscev„domácím“zápasesDuklou.BylotoposledníprvoligovéutkáníreprezentačnílegendyJosefaMasopusta.JarabinskývBohemiansvmistrovskýchzápasechnastřílelvečtyřechsezonáchdohromady41gólů.

Trenérskákariéra

1974-1983:mládežACSpartaPraha
1983-1984: TJVagónkaPoprad
1984-1985: TJTatranPrešov
1986-1988: TJPlastikaNitra
1988-1990:ACSpartaPraha
1990-1991:Gençlerbirliği  
1991-1992:BetisSevilla  
1992-1993:SKSlaviaPraha
1994: SKCheb
1995:ACSpartaPraha
1996:ArisSoluň  
1996-1997:Ankaragücü  
1997-1998:Samsunspor  
1998-1999:Antalyaspor  
1999-2000:GöztepeIzmir  
2001-2002:FCBaníkOstrava
2002:ACSpartaPraha
2004-2005:FCBaníkOstrava
2007-2008:TianjinTedaFC  
2008:Antalyaspor  

Fotogalerie


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace