Karol Dobiaš: Tonda byl hračička, já jsem to mydlil

VĎolíčkustráviljenomtřiroky,aleužnavždybudejednouznejvětšíchlegendBohemians.Vlétě1977byljehopřestupzTrnavyšokemprostrnuléprostředíčeskoslovenskéligy.KarolDobiašbylhráčemevropskéhoformátuajehobývalýklubhonechtělpustit.StřelecjednohozezlatýchgólůbělehradskéhofináleME1976alepotřebovalzměnitprostředíaodchodsivynutil.VĎolíčkusesešelsnovýmtrenéremTomášemPospíchalematýmemnavzestupu.AntonínPanenkamuuvolnilfunkcikapitánaaDobiašvĎolíčkuznovuzískalradostzfotbalu.  
VětšinukariéryjstestrávilvTrnavě,vBohemcejentřirokyajstenašelegenda.Těšívásvašepoziceubohemáckéveřejnosti?

„Samozřejmě.KdyžjsempřijelhrátsBohemkoudoTrnavy,takdvacettisíclidípískaloakřičelo:Smrtslovenskémuzrádci!Měljsemsmlouvunadvaroky,ZdeněkSvobodamipaknabídnulještějedenrokařekl:PřespanadoktoraJírutipomůžemedozahraničí.Toseistalo.Takjsempodepsalještějedenrokapotommipomohli,dostaljsemsedoLokerenu.Kdyžjsemsevrátil,říkaljsemsi:VTrnavěmiprácinedají,budezeměopilec,alkoholik.Takjsemserozhodlzůstattady,trénovaljsemjuniorkuBohemky.MůjživotužječtyřicetletvČechách.“

PřišeljstedoBohemkyvestejnoudobujakotrenérPospíchal,jakjstesirozuměli?

„Bezproblémů.Takhle,TondajeikonaBohemky,jájsembylgastarbeiter.Alemněnemuselvyprávět,jakmámpřihrávat,jakmámcentrovat,kdemámběhat.Jenměpostavilianicminemuseliříkat.Tambylamezinámivelkáúcta.Samozřejmě,pumpovatjsemmusel.NatréninkujsemučilkřížnépasyTymicha,Jakubce.Kdyžměurčilikapitánem,takjsemsamozřejmědrželsPospíchalem.Malatinský(dlouholetýtrenérTrnavy–pozn.red.)aPospíchal,tobylirasi.Potrpělisinafyzickoukondici.VTrnavětobyloosmletdodvacáté,třicátéminutytřinula.Fyzickypřipravení,technickyvýbornískorovšichni.TakžemyjsmevTrnavěneprohráliosmlet.“

STrnavoujstevyhrálpěttitulů,alevBohemceseslavnáérateprverodila…

„Bohemkabylatrochujiná.Činky,nosení,salta.JájsemtoznalzTrnavyapřenášeljsemtodoBohemky.IvBelgiijsempakdělalsalta.PřišelzamnouPrebenElkjærLarsenaříká:Karol,tonemůžeš,budoutěboletzáda!Anakonecjsemházelonjehoaonmě.Tikoukalijakvrány,nikdytonedělali.Myjsmetodělalivnejvětšítrnavskééře,salta,obratnost...“

VBohemcejstezezačátkunastupovalvzálozesnůsPřemyslemBičovskýmaAntonínemPanenkou,alehráljsteinapravémbekuanastoperu…

„Tak,kamměpostavili,tamjsemhrál.Pospíchalříká:Kdechcihrát?Panetrenér,kamměpostavíte,tambuduhrát!Mnětobylojedno.Stopera,defenzivníhozáložníka.ByltamiBičovský,Čermák,JardaNěmec,Jarkovský.PepíkVejvodahrállevéhobeka,Králíčekpravéhobeka,MiroValentstopera.Jájsemhrálstopera,protožerokpředtímskončilPackert.ChytaliHruška,neboBorovička.Jednudobunásbyloosmvnároďáku…“

JakvzpomínátenazápasyprotiBayernuMnichovnapodzim1979?

„HrálijsmenaSpartě.Vím,žekapitánjsembyljáaBreitner.Atamjsmehráli2:2.Vtédobějsmenatyhleevropskémančaftyještěneměli.Jakovdnešnídobě,nanašiligutitohráčistačí,navrcholnýevropskýfotbalnemáme.“

VBohemcejstebohuželdostaltakésvouprvníčervenoukartuvprvnílize.Cosepřihodilotenkrátnajaře1978vTeplicích?

„Jéžišmarjá…PískalnějakýrozhodčíHora.NějakýstoperFrankenakopnulPepíkaBartoše,dalmušprajcnaholeň,roztrhlmunohu.Jájsemjakokapitángestikuloval,říkaljsem:Prosímvás,tomábýtopačnýfaul.Tobylaprvnížlutákartapromě.Pakmědalidozdi.Jáříkám:Ty…(naDobiašovužádostpřesnézněnínásledujícívětyneuvádíme,alebuďtesijistí,žetostálozato–pozn.red.)Takměvydrbnulven,tamjsemsidalkolusrumem,párekapočkaljsem.“

Asymbolickytobylodlouhéčekání,že?Dostaljstedistancnapětměsíců,cožovlivnilavašepředchozípodmínkapoincidentuvdomácímzápasesTrnavou…

„Vyměřilimitrest.PředtímbylnaBohemcesoubojsTrnavou.TrefiljsemMrvuloktemnasolar.TřidnybylvnemocniciaTrnavaměžalovalazaúmyslnéublíženínazdraví.Takmitospočítaliadvanáctligovýchkoljsemměltrest.“

Těsněpoté,jstealesnárodnímmužstvemodcestovaldoBrazílie?

„Nemohljsemalehrát.NárodnímužstvoměvzalodoJižníAmerikyatamdošlynějakédopisy,mailytehdynebyly,jakto,žeKarolDobiaš,vzorsocialistickémládeže,jevtrestuajevAmericenazápasech.Takměnepostavili.Mnětobylojedno,opalovaljsemseavykašlaljsemsenato…JeštějsemměljednoextemporevLokerenu.“

Povídejte…

„HrálijsmeprotiBayernu.Bylomipětatřicetletazačalosemizatmívatpředočima,jakjsemběhal.Udělaljsemskluzaasijsemhokopnul,nevím…Jakjsemleželnazemi,někdoměnakopnuldozad.Jakjsemleželnatézemi,takjsemseotočil,loktemjsemhotrefil.Jean-MariePfaffběželtřicetpětmetrůodbrankyanakopnulmězezadudolýtka.Takjsemseotočil,praštiljsemhočelem.Atojsemudělalběhemdvacetisekund.Loket,míchanica,čeloarozhodčíměposlalven.“

Covynato?

„Jájsemšelseskloněnouhlavoudole.Přišeljsemdokabiny:Patino,cojsemtoudělal?Apakjsemměltřipolehčujícíokolnosti.ŽejsemnebylvBelgiivyloučený,žejsemšelseskloněnouhlavoudoleaJean-MariePfafftamnemělcodělat.Dalimičtyřizápasy.“

Tojsouvšechnyhříchy?

„JednouvTrnavě,vnejvětšíéře,senebohýŠtarchvJabloncitlačídozdi.Jámuříkám,netlačsedozdi,mněstrhlinanozenehet.Aonmidupnulšpuntynatennehet.Mněvyletělsopel,slzy.Praštiljsemhočelem.Došelrozhodčí:Cosestalo,paneDobiaš?Nevím,zakopnulmionohu,takjsemhozdvihal.Podejtesiruce,jedemdál.Jájsembylku…Tondo,jakdošel,takříkal:´RadšijsemsivždyckystoupnulkHagarovi.TendělalskluzyjakPatino.Takjsemsezasunulmezistopery.´AtrenérMusilříká:Tondo,dneskasihrálvelmidobře.Aonseschovával…“

Panenkaasiocenil,kdyžjstevevašichvršovickýchdobáchnestálprotiněmu,že?

„Samozřejmě…Tondabyljiný,hračička,levá,pravá…Alejájsemtomydlil.PřijdudoBohemky,jdemeserozcvičovataTondaříká:Patino,tohlejánemůžu,jásidámbuřtíčkashořčicí.Onmělbuřtapovoleného,vždyckyjednohoshořčicísežral.Myvšichninadietě…Pospíchalhonesmělvidět,tojejasné…Alejenmalýbuřtík,špekáček.Jemutonevadilo.“

„KrásnýzážitekjeMiroValent.VjednatřicetiletechmohliMiroValentaPeterHerdahrátzajednadvacítkujakopovolenístaršíhráči.Kdyždostalnominaci,Pospíchalmuříká:Mirku,nejezdi.Aleonsetěšil,žepojedehrátzanárodnímužstvodoPolska.AtamhonakopnulosmnáctiletýPolák.Mlíkovypráví,slzyvočích:Patino,jájsemleželnatěchnosítkáchatenmladýPolákpřijdekemněaříká:Cotenstarýchlaptadydělá?ByltomeniskusaPospíchalříká:Mirku,játiříkal,nejezdi…“

Nějakáveselejšíhistorkabynebyla?

„Jednouvtrnavskééřenámmasérmasírovalnohyenormněpálivoumastí,finalgonem.Jájsemserozcvičoval,pomasážikrůpějepotu.DalšíšelValeriánŠvecatroškuhopálilynohy.Ajáříkámmasérovi:Zasesisneumylruce,kdyžjsiněkohodělalfinalgonem!Aonříkal:Ale,Valeriánko,tonepálí…Ajakřeklnepálí,takjájsemzareagoval.Dámtipadesátkorun,kdyžsihlavuapřirozenínamažeštímfinalgonem.Jájsemhovytlačil,hlavujsemmutakhledělal(Dobiašpředvádípohyby,jakýmisedovlasůnanášísilnávrstvašamponu–pozn.red.).Zapársekund,krůpějepotu,smrtelnýpot,jájsemmyslel,žeomdlí.Zadvacetminut:Uf,Patinko,alepadesátkorunmám…“

autor:MartinHašek
 

Profilhráče

 KarolDobiaš 

DobiašvBohemians

PřestupnílístkyzTrnavypodepsal17.května1977vbratislavskémhoteluKyjevspolusMarianemMasnýmaAntonemOndrušemzeSlovanu,nakonecvšakdoĎolíčkupřišelsám.Nešlotoalesnadno.Trnavapísemněsouhlasilaužzačátkemčervna,pakalehráčedonutilapodepsatdopisnavedenísvazu,žesitocelérozmyslel.Dobiašvšaknapřestuputrvalauž13.červencevpřátelskémzápaseprotiPoldiKladnonastoupilvzelenobílém.„VBohemcevládlskromnýrodinnýduchdobrépartyfotbalistůvčelesPanenkou,pracovitost,touhajítnahoru.Přestaljsembýtčíslemvtrnavskéminventárnímseznamu,alezevšechstransemidávalonajevo,žejsemosobnost,jížsivšichniváží,“vzpomínalDobiašvesvéknizePatino.Panenkanovéposileráduvolnilfunkcikapitána.
Velkýzápassekonalhnednaúvodligy.DoĎolíčkupřijelBaníkOstravaa12000divákůsepřišlopodívatnaDobiaše.Bohemkasevúvodutrápilaadohrysedostala,ažkdyžDobiašzasáhldosystémurozehrávky.Baníkvedl,alesvýmjedinýmligovýmgólemza204zápasůzaBohemkuvyrovnalstoperValent.ZvolejetrefilvinglbrankyreprezentačníhobrankářeMichalíka.„Bylztohošťastnýjakomaléděcko,“vzpomínalDobiaš.Bohemkavdruhépůlikopalapenaltu,aleunikátněnadvakrátneuspěla.PrvnípenaltunedalBičovský,druhou,opakovanouzaMichalíkovopředčasnévyběhnutí,Panenka.
JenpártýdnůpokoncijedenáctiletéhoangažmávTrnavěseKarolDobiašhnedvedruhémkolevraceldoměsta,kdesestalzhrdinyvyvrhelem.„Dobiaš–Judáš“Nebo:„Dobiaš–zrádceslovenskéhonároda“.TakováheslaslyšelKarolkotam,kdebyldlouhodoma.„Chtělosemiodejítzplacu,kdejsemznalkaždýcentimetr,“vzpomínalDobiaš.Zápasaleemočnězvládl.Bohemkapřestopomatnémvýkonuprohrála0:2.
Najaře1978porazilaBohemkaTrnavu1:0aKarolDobiašpatřilknejlepšímhráčům.„Hledáme-lipravéhoobránceproreprezentaci,jetoznovuon,“tvrdilpozápasetrenérPospíchal.ZápasaleskončilproDobiašenepříjemnoupříhodou.VsoubojiomíčtrefildohruditrnavskéhoobránceMrvu,kterýpoúderupozbylvědomí.„PoutkánínaměčinovníciSpartakupodalitrestnéoznámeníachtěliměnechatzavřít,“líčilDobiaš,kterýnadisciplinárcevyvázlsměsíčnímpodmíněnýmtrestem.
ZápasvTeplicíchnajaře1978?RozhodčíHoraotočilfaulteplickéhoFrankehonaBartoše,Dobiašdostalzaprotestyžlutouapakičervenou.Anáslednětakéexemplárnítrestnapětměsíců…TrenéroviPospíchalovinikdonevymluvil,ževtombylaiodvetamocnýchzato,žeBohemkazdvihlapozornostDobiašovýmpřetaženímzTrnavy.„Bylojasné,ženámtosvazpřiprvnípříležitostispočítá.Astalose.Nepochybujianinaokamžik,žetenhleverdiktvyneslaspožehnánímtehdejšíhopředsedysvazuTománka.Takovýtrestvnašílizezavyloučeníještěžádnýhráčnedostal,“uvedlPospíchal.
NaDuklenapodzim1978bylahustáatmosféra.V70.minutěJanBergerfaulovalPanenku,protikterémupotévystartovalDobiaš.Dvojicesezačalastrkat,vehřebylyirucevobličeji.RozhodčíChristovdalBergrovižlutou,Dobiašvyvázlbeztrestu,možnáproto,žeužžlutouměl…TrenérDuklyJaroslavVejvodaBergraihnedsundalzehřiště:„NemohljsemsBergrovýmchovánímsouhlasit,aprotomuselopustithracíplochu.“
Vsezoně1978/1979seDobiašstalpenaltovýmspecialistou.Zpokutovéhokopusetrefilcelkempětkrát,napodzimprotiInteru,najařevBanskéBystrici,protiSlovanu,ZŤSKošiceaPrešovu.VšechnyzápasyBohemkavyhrála.
Vposlednímkolesezony1978/1979stačilaBohemcevpřímémsoubojiopostupdoPoháruUEFAnaLetnéremíza2:2.„Měljsemdobrýpocit,ževpříštímročníkubudeBohemkazaselepší.OndrasJakubcemužteďpatřilidoreprezentace,ikdyžještěnebylivevýběru,MilanČermákzačalvzávěrujaranahřišti„vyvádět“jakdvacetiletýmladík,byllepšínežkdysiveSpartě,jehonejlepšíchvílebylyteprvenacestě,“hodnotilDobiašvesvéknize.
Napodzim1979zažilDobiašsklokanydvojzápassBayernemMnichovvPoháruUEFA.Bohemkavypadla,kdyžpoprohře0:2vdomácímzápasenaLetnévynikajícívýkonaremíza2:2vMnichověnestačily.„Možná,kdybychseve14.minutětrefil,takbysemohlovšechnovyvíjetjinak,“vzpomínalDobiašnazápasvPraze.„Odvetaužbylajinšíkafe.Přitrošeštěstítomohlodopadnoutomnoholépe.“
Ligovýpodzim1979bylproBohemkusnový,užkolopředjehokoncemslavilatitulpůlmistrapopřímémsoubojiprvníhosdruhýmprotiOstravě.DobiašdalvtomhlezápasesvůjjedinýgólzaBohemkuzehry,bombouposignáluporohu.„Byljsempyšnýnato,žejsemkapitánempodzimníhomistra,“vzpomínalDobiaš.
Jaro1980proBohemkuznamenalozmařenoušancinarýsujícísetitulpovelkézdravotníkalamitě,donížpatřilyiDobiašovyproblémysachilovkami.PoprvéseozvalyvziměpřireprezentačnícestědoAustrálie.Najařepakodehráljensedmzápasů.DobiašještěvBohemceabsolvovalletnípřípravu,vzáříodešeldoLokerenu.ZačtyřirokysevrátilaještěrokhrálvBohemcezajuniorku,kteroupakpřevzaljakotrenér.Napodzim2003vklubupůsobiljakoasistenttrenéraZdeňkaHrušky.

Fotogalerie

Zajímavosti


 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace